Dyslexie, dysorthografie, dyscalculie

dyslexieDyslexie

Dyslexie is een specifieke ontwikkelingsstoornis die betrekking heeft op het leren lezen. Het is een taalprobleem waarmee we pas geconfronteerd worden vanaf dat we leren lezen. Als er geen onderliggende oorzaak gevonden wordt (bv. slechtziendheid, onvoldoende scholing, ernstige mentale handicap,…) spreken we van een primaire dyslexie. Soms kan dyslexie het gevolg zijn van een ander onderliggend probleem (bv; genetisch). Dan spreken we van een secundaire dyslexie.

Kinderen met dyslexie kunnen ondanks leesonderwijs onvoldoende snel en minder nauwkeurig leestekens omzetten naar taal. Typische leesfouten voor dyslexie zijn: hernemen en corrigeren (juist of fout), meer tijd of meer inspanning, belasting van het werkgeheugen, minder expressief lezen of met verkeerde expressie. Er is meestal ook een verminderd leesbegrip.

Intelligentie speelt geen rol bij dyslexie. Daarom is het voor een buitenstaander zo moeilijk  te begrijpen.

Dyslexie komt zeer vaak gecombineert voor met dysorthografie (spellingstoornis).

 

Dysorthografie

Dysorthografie is een specifieke ontwikkelingsstoornis die betrekking heeft op het leren spellen. Het is een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en / of vlot toepassen van spelling.

Typsiche kenmerken zijn: moeite met snel opschrijven / overschrijven, veel voorkomende fouten (b-d, drop-dorp, regelfouten (balen – ballen), fonetische fouten (woord schrijven zoals je het hoort, vb. moeiluk), geheugenproblemen, zwakke fijne motoriek, het schrift is moeilijk leesbaar, ongeordend en slordig.

Dysorthografie komt vaak voor in combinatie met dyslexie.

 

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde. Deze problemen kunnen aanwezig zijn bij het automatiseren (geheugendyscalculie), vaardigheden en technieken (procedurele dyscalculie en/of er kunnen problemen zijn met de visuo-spatiële deeltaken van het rekenen (visuo-motorische dyscalculie en NLD). Dyscalculie kan samengaan met andere stoornissen zoals ADHD, dyslexie, NLD.

Bij de dyslexie, dysorthografie en dyscalculie raden we aan de cursus ouderbegeleiding* te volgen. Hierbij worden de ouders opgeleid als coach, zodat ze hun kind thuis op de juist manier kunnen begeleiden.

*De cursus voor dyslexie en dysorthografie zal zeer recent georganiseerd worden. De cursus voor dyscalculie zal in de toekomst gepland worden, zodra Karen Meeusen de opdleiding heeft gevolgd.